XPressME Integration Kit

Trac

Changeset 302


Ignore:
Timestamp:
Jun 22, 2009, 10:17:18 AM (14 years ago)
Author:
toemon
Message:

設定の利便性を図るため、WordPress側のXPressME設定画面からXOOPS管理画面のXPressモジュール管理へのリンクを設ける fixes #164

Location:
trunk
Files:
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/external/xpress_i18n/ja_EUC/wp-content/plugins/xpressme/language/xpressme-ja_EUC.po

  r263 r302  
  22msgstr "" 
  33"Project-Id-Version: XPressME Plugin\n" 
  4 "POT-Creation-Date: \n" 
  5 "PO-Revision-Date: 2009-06-08 18:24+0900\n" 
   4"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
   5"POT-Creation-Date: 2009-06-22 09:07+0900\n" 
   6"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:16+0900\n" 
  67"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  7 "Language-Team: \n" 
   8"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
  89"MIME-Version: 1.0\n" 
  910"Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n" 
   
  1112"X-Poedit-Language: Japanese\n" 
  1213"X-Poedit-Country: JAPAN\n" 
  13 "X-Poedit-KeywordsList: _e;__\n" 
  14 "X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   14"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n" 
   15"X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\xpressme_integration_kit\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" 
  1517"X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
  1618 
  17 #: xpressme_class.php:46 
   19#: xpressme.php:28 
  1820msgid "XPressME Settings" 
  1921msgstr "XPressMEÀßÄê" 
  2022 
  21 #: xpressme_class.php:63 
  22 #: xpressme_class.php:214 
   23#: xpressme_class.php:51 
   24#: xpressme_class.php:202 
  2325msgid "Older Post" 
  2426msgstr "Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ø" 
  2527 
  26 #: xpressme_class.php:64 
  27 #: xpressme_class.php:216 
   28#: xpressme_class.php:52 
   29#: xpressme_class.php:204 
  2830msgid "Newer Post" 
  2931msgstr "¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ø" 
  3032 
  31 #: xpressme_class.php:66 
  32 #: xpressme_class.php:219 
   33#: xpressme_class.php:54 
   34#: xpressme_class.php:207 
  3335msgid "Older Entries" 
  3436msgstr "Á°¥Ú¡¼¥¸¤Ø" 
  3537 
  36 #: xpressme_class.php:67 
  37 #: xpressme_class.php:221 
   38#: xpressme_class.php:55 
   39#: xpressme_class.php:209 
  3840msgid "Newer Entries" 
  3941msgstr "¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø" 
  4042 
  41 #: xpressme_class.php:81 
   43#: xpressme_class.php:69 
  4244msgid "more" 
  4345msgstr "³¤­¤òÆɤà" 
  4446 
  45 #: xpressme_class.php:276 
  46 #: xpressme_class.php:292 
  47 #: xpressme_class.php:726 
  48 #: xpressme_class.php:731 
  49 #: xpressme_class.php:737 
  50 #: xpressme_class.php:748 
  51 #: xpressme_class.php:754 
   47#: xpressme_class.php:264 
   48#: xpressme_class.php:280 
   49#: xpressme_class.php:719 
   50#: xpressme_class.php:724 
   51#: xpressme_class.php:730 
   52#: xpressme_class.php:741 
   53#: xpressme_class.php:747 
  5254msgid "YES" 
  5355msgstr "¤Ï¤¤" 
  5456 
  55 #: xpressme_class.php:277 
  56 #: xpressme_class.php:293 
  57 #: xpressme_class.php:727 
  58 #: xpressme_class.php:732 
  59 #: xpressme_class.php:738 
  60 #: xpressme_class.php:749 
  61 #: xpressme_class.php:755 
   57#: xpressme_class.php:265 
   58#: xpressme_class.php:281 
   59#: xpressme_class.php:720 
   60#: xpressme_class.php:725 
   61#: xpressme_class.php:731 
   62#: xpressme_class.php:742 
   63#: xpressme_class.php:748 
  6264msgid "NO" 
  6365msgstr "¤¤¤¤¤¨" 
  6466 
  65 #: xpressme_class.php:335 
   67#: xpressme_class.php:323 
  6668msgid "Single Post Navi Setting" 
  6769msgstr "¥·¥ó¥°¥ë¥Ý¥¹¥È¥Ê¥Ó¤ÎÀßÄê" 
  6870 
  69 #: xpressme_class.php:340 
  70 #: xpressme_class.php:385 
   71#: xpressme_class.php:328 
   72#: xpressme_class.php:373 
  7173msgid "Adjustment of Navi link display position" 
  7274msgstr "¥ê¥ó¥¯¤Îɽ¼¨°ÌÃÖÀßÄê" 
  7375 
  74 #: xpressme_class.php:343 
   76#: xpressme_class.php:331 
  7577msgid "'Old Post Link' is displayed in the left, and 'Newer Post Link' is displayed in the right" 
  7678msgstr "°ÊÁ°¤Îµ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òº¸¤Ë¡¢¤è¤ê¿·¤·¤¤µ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¤Ëɽ¼¨" 
  7779 
  78 #: xpressme_class.php:344 
   80#: xpressme_class.php:332 
  7981msgid "'Newer Post Link' is displayed in the left, and 'Old Post Link' is displayed in the right" 
  8082msgstr "¤è¤ê¿·¤·¤¤µ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òº¸¤Ë¡¢¸Å¤¤µ­»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¤Ëɽ¼¨" 
  8183 
  82 #: xpressme_class.php:350 
   84#: xpressme_class.php:338 
  8385msgid "Select Display name of PostNavi Link" 
  8486msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¥Æ¥­¥¹¥È¤òÁªÂò" 
  8587 
  86 #: xpressme_class.php:353 
   88#: xpressme_class.php:341 
  8789msgid "Title of post" 
  8890msgstr "Åê¹Æµ­»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨" 
  8991 
  90 #: xpressme_class.php:354 
   92#: xpressme_class.php:342 
  9193msgid "Title of Navi" 
  9294msgstr "¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òɽ¼¨" 
  9395 
  94 #: xpressme_class.php:360 
   96#: xpressme_class.php:348 
  9597msgid "Display Navi Title of Old Post Link" 
  9698msgstr "¸Å¤¤µ­»ö¤Ø¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄê" 
  9799 
  98 #: xpressme_class.php:367 
   100#: xpressme_class.php:355 
  99101msgid "Display Navi Title of Newer Post Link" 
  100102msgstr "¤è¤ê¿·¤·¤¤µ­»ö¤Ø¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄê" 
  101103 
  102 #: xpressme_class.php:380 
   104#: xpressme_class.php:368 
  103105msgid "Posts List Page Navi Setting" 
  104106msgstr "¥Ý¥¹¥È¥ê¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¥Ê¥Ó¤ÎÀßÄê" 
  105107 
  106 #: xpressme_class.php:388 
   108#: xpressme_class.php:376 
  107109msgid "'Old Page Link' is displayed in the left, and 'Newer Page Link' is displayed in the right" 
  108110msgstr "¸Å¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òº¸¤Ë¡¢¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¤Ëɽ¼¨" 
  109111 
  110 #: xpressme_class.php:389 
   112#: xpressme_class.php:377 
  111113msgid "'Newer Page Link' is displayed in the left, and 'Old Page Link' is displayed in the right" 
  112114msgstr "¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òº¸¤Ë¡¢¸Å¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¤Ëɽ¼¨" 
  113115 
  114 #: xpressme_class.php:395 
   116#: xpressme_class.php:383 
  115117msgid "Display Navi Title of Old Page Link" 
  116118msgstr "¸Å¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄê" 
  117119 
  118 #: xpressme_class.php:402 
   120#: xpressme_class.php:390 
  119121msgid "Display Navi Title of Newer Page Link" 
  120122msgstr "¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄê" 
  121123 
  122 #: xpressme_class.php:417 
   124#: xpressme_class.php:405 
  123125msgid "Role Setting at Login" 
  124126msgstr "¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Î¸¢¸ÂÀßÄê" 
  125127 
  126 #: xpressme_class.php:420 
   128#: xpressme_class.php:408 
  127129msgid "XOOPS Groupe" 
  128130msgstr "XOOPS¥°¥ë¡¼¥×̾" 
  129131 
  130 #: xpressme_class.php:420 
   132#: xpressme_class.php:408 
  131133msgid "WordPress Role" 
  132134msgstr "WordPress¤Ç¤Î¸¢¸Â" 
  133135 
  134 #: xpressme_class.php:420 
   136#: xpressme_class.php:408 
  135137msgid "Role is set at each login" 
  136138msgstr "¥í¥°¥¤¥ó»þ¡¢¾ï¤Ë¸¢¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë" 
  137139 
  138 #: xpressme_class.php:446 
  139 #: xpressme_class.php:450 
  140 #: xpressme_class.php:453 
   140#: xpressme_class.php:434 
   141#: xpressme_class.php:438 
   142#: xpressme_class.php:441 
  141143msgid "Default Role of WordPress" 
  142144msgstr "WordPress¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¸¢¸Â" 
  143145 
  144 #: xpressme_class.php:447 
  145 #: xpressme_class.php:451 
  146 #: xpressme_class.php:454 
   146#: xpressme_class.php:435 
   147#: xpressme_class.php:439 
   148#: xpressme_class.php:442 
  147149msgid "Group User Doesn't Register" 
  148150msgstr "¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤" 
  149151 
  150 #: xpressme_class.php:485 
   152#: xpressme_class.php:473 
  151153msgid "WordPress MU cannot integrate the comments." 
  152154msgstr "WordPress MU¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÅý¹ç¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£" 
  153155 
  154 #: xpressme_class.php:487 
   156#: xpressme_class.php:475 
  155157msgid "Do Not Comment Integration." 
  156158msgstr "¥³¥á¥ó¥ÈÅý¹ç¤·¤Þ¤»¤ó¡£" 
  157159 
  158 #: xpressme_class.php:522 
   160#: xpressme_class.php:510 
  159161msgid "Comment integration with D3Forum" 
  160162msgstr "D3Forum¤È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅý¹ç" 
  161163 
  162 #: xpressme_class.php:524 
   164#: xpressme_class.php:512 
  163165msgid "Select the forum of D3Forum that does the comment integration from the following lists." 
  164166msgstr "°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅý¹ç¤ò¤¹¤ëD3Forum¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£" 
  165167 
  166 #: xpressme_class.php:528 
   168#: xpressme_class.php:516 
  167169msgid "Select the Type of display of D3Forum comment." 
  168170msgstr "D3Forum¤Îɽ¼¨¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò" 
  169171 
  170 #: xpressme_class.php:530 
  171 #: xpressme_class.php:533 
   172#: xpressme_class.php:518 
   173#: xpressme_class.php:521 
  172174msgid "Flat" 
  173175msgstr "¥Õ¥é¥Ã¥È" 
  174176 
  175 #: xpressme_class.php:531 
  176 #: xpressme_class.php:534 
   177#: xpressme_class.php:519 
   178#: xpressme_class.php:522 
  177179msgid "Threaded" 
  178180msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É" 
  179181 
  180 #: xpressme_class.php:537 
   182#: xpressme_class.php:525 
  181183msgid "Select the order of display of D3Forum comment." 
  182184msgstr "D3Forum¥³¥á¥ó¥È¤Îɽ¼¨½ç¤òÁªÂò" 
  183185 
  184 #: xpressme_class.php:539 
  185 #: xpressme_class.php:542 
   186#: xpressme_class.php:527 
   187#: xpressme_class.php:530 
  186188msgid "DESC" 
  187189msgstr "¹ß½ç" 
  188190 
  189 #: xpressme_class.php:540 
  190 #: xpressme_class.php:543 
   191#: xpressme_class.php:528 
   192#: xpressme_class.php:531 
  191193msgid "ASC" 
  192194msgstr "¾º½ç" 
  193195 
  194 #: xpressme_class.php:546 
   196#: xpressme_class.php:534 
  195197msgid "Number of displays of D3Forum comments." 
  196198msgstr "D3Forum¤Î¥³¥á¥ó¥Èɽ¼¨¿ô" 
  197199 
  198 #: xpressme_class.php:550 
   200#: xpressme_class.php:538 
  199201msgid "The import and the export between Wordpress Comments and the D3Forum Posts can be done. " 
  200202msgstr "WordPress¥³¥á¥ó¥È¤ÈD3Forum¥Ý¥¹¥È´Ö¤Î°ì³çžÁ÷¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¡Ë" 
  201203 
  202 #: xpressme_class.php:551 
   204#: xpressme_class.php:539 
  203205msgid "Export to D3Forum" 
  204206msgstr "D3Forum¤Ø°ì³ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È" 
  205207 
  206 #: xpressme_class.php:552 
   208#: xpressme_class.php:540 
  207209msgid "Import from D3Forum" 
  208210msgstr "D3Forum¤«¤é°ì³ç¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È" 
  209211 
  210 #: xpressme_class.php:564 
   212#: xpressme_class.php:552 
  211213msgid "Contents Excerpt Setting" 
  212214msgstr "µ­»öÈ´¿è¤ÎÀßÄê" 
  213215 
  214 #: xpressme_class.php:569 
   216#: xpressme_class.php:557 
  215217msgid "Is the excerpt display done with the archive of contents?" 
  216218msgstr "µ­»ö¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÇÈ´¿èɽ¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©" 
  217219 
  218 #: xpressme_class.php:576 
   220#: xpressme_class.php:564 
  219221msgid "When ASCII character more than the set ratio is included, it is judged ASCII contents. " 
  220222msgstr "ASCIIʸ»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÈæΨ¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Ãͤè¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç¡¢ASCIIʸ»ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈȽÃǤ·¤Þ¤¹¡£" 
  221223 
  222 #: xpressme_class.php:583 
   224#: xpressme_class.php:571 
  223225msgid "Excerpt length of word for ASCII contents" 
  224226msgstr "ASCII¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ´¿èñ¸ì¿ô" 
  225227 
  226 #: xpressme_class.php:590 
   228#: xpressme_class.php:578 
  227229msgid "Excerpt length of character for multibyte contents" 
  228230msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ´¿èʸ»ú¿ô" 
  229231 
  230 #: xpressme_class.php:597 
   232#: xpressme_class.php:585 
  231233msgid "More Link Text (Is not displayed for the blank.)" 
  232234msgstr "More¥ê¥ó¥¯¥Æ¥­¥¹¥È¡Ê¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¥ê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë" 
  233235 
  234 #: xpressme_class.php:609 
   236#: xpressme_class.php:597 
  235237msgid "Display Mode Setting" 
  236238msgstr "ɽ¼¨¥â¡¼¥ÉÀßÄê" 
  237239 
  238 #: xpressme_class.php:612 
   240#: xpressme_class.php:600 
  239241msgid "Select the XPressME Display Mode." 
  240242msgstr "XPressME¤Îɽ¼¨¥â¡¼¥É¤ÎÁªÂò" 
  241243 
  242 #: xpressme_class.php:617 
   244#: xpressme_class.php:605 
  243245msgid "Xoops Mode" 
  244246msgstr "XOOPS¥â¡¼¥É" 
  245247 
  246 #: xpressme_class.php:621 
   248#: xpressme_class.php:609 
  247249msgid "WordPress Mode" 
  248250msgstr "WordPress¥â¡¼¥É" 
  249251 
  250 #: xpressme_class.php:625 
   252#: xpressme_class.php:613 
  251253msgid "User select" 
  252254msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤ëÁªÂò" 
  253255 
  254 #: xpressme_class.php:635 
   256#: xpressme_class.php:623 
  255257msgid "Header Meta Option" 
  256258msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥á¥¿¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó" 
  257259 
  258 #: xpressme_class.php:640 
   260#: xpressme_class.php:628 
  259261msgid "Select the Header keyword." 
  260262msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÁªÂò" 
  261263 
  262 #: xpressme_class.php:645 
   264#: xpressme_class.php:633 
  263265msgid "Xoops KeyWord" 
  264266msgstr "XOOPS¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É" 
  265267 
  266 #: xpressme_class.php:648 
   268#: xpressme_class.php:636 
  267269msgid "WordPress KeyWord" 
  268270msgstr "WordPress¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É" 
  269271 
  270 #: xpressme_class.php:651 
   272#: xpressme_class.php:639 
  271273msgid "WordPress & Xoops KeyWord" 
  272274msgstr "WordPress£ê¤ÈXOOPS¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É" 
  273275 
  274 #: xpressme_class.php:657 
   276#: xpressme_class.php:645 
  275277msgid "Select the Header Description." 
  276278msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÀâÌÀ¡Ë¤ÎÁªÂò" 
  277279 
  278 #: xpressme_class.php:662 
   280#: xpressme_class.php:650 
  279281msgid "Xoops Description" 
  280282msgstr "XOOPS¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó" 
  281283 
  282 #: xpressme_class.php:665 
   284#: xpressme_class.php:653 
  283285msgid "WordPress Description" 
  284286msgstr "WordPress¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó" 
  285287 
  286 #: xpressme_class.php:668 
   288#: xpressme_class.php:656 
  287289msgid "WordPress & Xoops Description" 
  288290msgstr "WordPress¤ÈXOOPS¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó" 
  289291 
  290 #: xpressme_class.php:674 
   292#: xpressme_class.php:662 
  291293msgid "Select the Header Robots Index." 
  292294msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁªÂò" 
  293295 
  294 #: xpressme_class.php:679 
   296#: xpressme_class.php:667 
  295297msgid "Xoops Robots Index" 
  296298msgstr "XOOPS¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹" 
  297299 
  298 #: xpressme_class.php:682 
   300#: xpressme_class.php:670 
  299301msgid "WordPress Robots Index" 
  300302msgstr "WordPress¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹" 
  301303 
  302 #: xpressme_class.php:715 
   304#: xpressme_class.php:707 
  303305msgid "XPressME Configuration Page" 
  304306msgstr "XPressME¤ÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸" 
  305307 
  306 #: xpressme_class.php:720 
   308#: xpressme_class.php:708 
   309msgid "to XPressME Admin Page" 
   310msgstr "XPressME¤ÎOOPS´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¤Ø" 
   311 
   312#: xpressme_class.php:713 
  307313msgid "Media Upload Base Path" 
  308314msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ñ¥¹ÀßÄê" 
  309315 
  310 #: xpressme_class.php:721 
   316#: xpressme_class.php:714 
  311317msgid "Use XOOPS UPLOAD PATH" 
  312318msgstr "XOOPS¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£" 
  313319 
  314 #: xpressme_class.php:722 
   320#: xpressme_class.php:715 
  315321msgid "USE WordPress BASE_PATH" 
  316322msgstr "WordPress¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ñ¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£" 
  317323 
  318 #: xpressme_class.php:725 
   324#: xpressme_class.php:718 
  319325msgid "Thema Sidebar Display" 
  320326msgstr "¥Æ¡¼¥Þɽ¼¨»þ¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼É½¼¨¤¹¤ë¡£" 
  321327 
  322 #: xpressme_class.php:730 
   328#: xpressme_class.php:723 
  323329msgid "The change tracking of the post is preserved" 
  324330msgstr "Åê¹Æ¤ÎÊѹ¹ÍúÎò¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£" 
  325331 
  326 #: xpressme_class.php:736 
   332#: xpressme_class.php:729 
  327333msgid "Select Multi user mode" 
  328334msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¡¼¥â¡¼¥É¤òÁªÂò" 
  329335 
  330 #: xpressme_class.php:747 
   336#: xpressme_class.php:740 
  331337msgid "Is the posts author views counted?" 
  332338msgstr "Åê¹Æ¼Ô¤Î±ÜÍ÷¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¤«¡©" 
  333339 
  334 #: xpressme_class.php:753 
   340#: xpressme_class.php:746 
  335341msgid "Is SQL debugging window displayed?" 
  336342msgstr "SQL¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥¦¥£¥ó¥É¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤«¡©" 
  337343 
  338 #: xpressme_class.php:765 
   344#: xpressme_class.php:758 
  339345msgid "Update Config" 
  340346msgstr "¹¹¿·" 
  341347 
  342 #: xpressme_class.php:766 
   348#: xpressme_class.php:759 
  343349msgid "Preset Config" 
  344350msgstr "¥×¥ê¥»¥Ã¥È" 
  345351 
  346 #: include/custom_functions.php:20 
   352#: xpressme_class.php:784 
   353#, php-format 
   354msgid "Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?" 
   355msgstr "%s ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¿Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤«³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤r?" 
   356 
   357#: include/custom_functions.php:75 
  347358#, php-format 
  348359msgid "Permanent Link to %s" 
  349360msgstr "%s¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ó¥¯" 
  350361 
  351 #: include/custom_functions.php:343 
   362#: include/custom_functions.php:416 
   363#: include/custom_functions.php:441 
  352364#, php-format 
  353365msgid "views :%d" 
  354366msgstr "±ÜÍ÷¿ô :%d" 
  355367 
  356 #: include/custom_functions.php:461 
   368#: include/custom_functions.php:595 
  357369msgid "Main" 
  358370msgstr "¥á¥¤¥ó" 
  359371 
  360 #: include/custom_functions.php:464 
   372#: include/custom_functions.php:598 
  361373#, php-format 
  362374msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Category" 
  363375msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ &#8216;%s&#8217; ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö" 
  364376 
  365 #: include/custom_functions.php:466 
   377#: include/custom_functions.php:601 
  366378#, php-format 
  367379msgid "Posts Tagged &#8216;%s&#8217;" 
  368380msgstr "&#8216;%s&#8217; ¥¿¥°¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ" 
  369381 
  370 #: include/custom_functions.php:468 
   382#: include/custom_functions.php:604 
  371383#, php-format 
  372384msgid "Archive for %s|Daily archive page" 
  373385msgstr "%s¤ÎÆüÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö" 
  374386 
  375 #: include/custom_functions.php:468 
   387#: include/custom_functions.php:604 
  376388msgid "F jS, Y" 
  377389msgstr "Yǯn·îjÆü" 
  378390 
  379 #: include/custom_functions.php:470 
   391#: include/custom_functions.php:606 
  380392#, php-format 
  381393msgid "Archive for %s|Monthly archive page" 
  382394msgstr "%s¤Î·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö" 
  383395 
  384 #: include/custom_functions.php:470 
   396#: include/custom_functions.php:606 
  385397msgid "F, Y" 
  386398msgstr "Yǯn·î" 
  387399 
  388 #: include/custom_functions.php:472 
   400#: include/custom_functions.php:608 
  389401#, php-format 
  390402msgid "Archive for %s|Yearly archive page" 
  391403msgstr "%s¤ÎǯÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö " 
  392404 
  393 #: include/custom_functions.php:472 
   405#: include/custom_functions.php:608 
  394406msgid "Y" 
  395407msgstr "Yǯ" 
  396408 
  397 #: include/custom_functions.php:475 
   409#: include/custom_functions.php:611 
  398410#, php-format 
  399411msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Author" 
  400412msgstr "Åê¹Æ¼Ô &#8216;%s&#8217; ¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö" 
  401413 
  402 #: include/custom_functions.php:478 
   414#: include/custom_functions.php:614 
  403415#, php-format 
  404416msgid "Search Results of word &#8216;%s&#8217;" 
  405417msgstr "&#8216;%s&#8217; ¤Î¸¡º÷·ë²Ì" 
  406418 
  407 #: include/custom_functions.php:484 
  408 #: include/custom_functions.php:486 
   419#: include/custom_functions.php:620 
   420#: include/custom_functions.php:622 
  409421#, php-format 
  410422msgid "Article of %s" 
  411423msgstr "%s¤Îµ­»ö" 
  412424 
  413 #: include/custom_functions.php:501 
   425#: include/custom_functions.php:644 
  414426#, php-format 
  415427msgid "From %1$s on site %2$s" 
  416428msgstr "¥µ¥¤¥È %2$s ¤Î %1$s ¤è¤ê" 
  417429 
  418 #: include/custom_functions.php:524 
  419 #, fuzzy 
   430#: include/custom_functions.php:665 
   431msgid "No Trackback/Pingback" 
   432msgstr "¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó" 
   433 
   434#: include/custom_functions.php:666 
   435msgid "One Trackback/Pingback" 
   436msgstr "¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯ 1 ·ï" 
   437 
   438#: include/custom_functions.php:667 
  420439msgid "% TrackBack/Pingback" 
  421440msgstr "¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯ % ·ï" 
  422441 
  423 #: include/custom_functions.php:526 
  424 msgid "No Trackback/Pingback" 
  425 msgstr "¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó" 
  426  
  427 #: include/custom_functions.php:528 
  428 msgid "One Trackback/Pingback" 
  429 msgstr "¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯ 1 ·ï" 
  430  
  431 #: include/custom_functions.php:638 
   442#: include/custom_functions.php:818 
  432443msgid "Calendar" 
  433444msgstr "¥«¥ì¥ó¥À¡¼" 
  434445 
  435 #: include/custom_functions.php:671 
  436 #: include/custom_functions.php:681 
   446#: include/custom_functions.php:819 
   447#, php-format 
   448msgid "%1$s %2$s|Used as a calendar caption" 
   449msgstr "" 
   450 
   451#: include/custom_functions.php:851 
   452#: include/custom_functions.php:861 
  437453#, php-format 
  438454msgid "View posts for %1$s %2$s" 
  439455msgstr "" 
   456 
   457#: include/functions_for_wp20.php:20 
   458msgid "<strong>ERROR</strong>: The password field is empty." 
   459msgstr "<strong>¥¨¥é¡¼</strong>: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó." 
   460 
   461#: include/functions_for_wp20.php:28 
   462msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username." 
   463msgstr "<strong>¥¨¥é¡¼</strong>: ¥æ¡¼¥¶Ì¾¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹." 
   464 
   465#: include/functions_for_wp20.php:36 
   466msgid "<strong>ERROR</strong>: Incorrect password." 
   467msgstr "<strong>¥¨¥é¡¼</strong>: ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹." 
  440468 
  441469#: include/xpress_common_functions.php:202 
 • trunk/external/xpress_i18n/ja_EUC/wp-content/themes/xpress_default/ja_EUC.po

  r269 r302  
  1818"Report-Msgid-Bugs-To: wp-polyglots@lists.automattic.com\n" 
  1919"POT-Creation-Date: 2008-08-15 21:16+0900\n" 
  20 "PO-Revision-Date: 2009-06-09 13:05+0900\n" 
   20"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:18+0900\n" 
  2121"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  2222"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
   
  249249msgstr "%d ¸Ä¤Î¥¯¥¨¥ê¤È %s ÉäòÍפ·¤Þ¤·¤¿¡£" 
  250250 
   251#: footer.php:9 
   252#, php-format 
   253msgid "%.3f sec." 
   254msgstr "%.3f ÉÃ" 
   255 
  251256#: functions.php:149 
  252257msgid "Customize Header" 
   
  360365msgstr "%s Atom ¥Õ¥£¡¼¥É" 
  361366 
  362 #: header.php:44 
   367#: header.php:47 
  363368msgid "Main Page" 
  364369msgstr "¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸" 
  365370 
  366 #: header.php:46 
   371#: header.php:50 
  367372msgid "Blogs Home" 
  368373msgstr "¥Ö¥í¥°¤Î¥Û¡¼¥à" 
  369374 
  370 #: header.php:47 
   375#: header.php:51 
  371376msgid "Post New" 
  372377msgstr "¿·µ¬Åê¹Æ" 
   
  612617msgstr "µ­»ö¤òÁªÂò" 
  613618 
  614 #: blocks/authors_block_theme.php:26 
   619#: blocks/authors_block_theme.php:31 
  615620msgid "All Authors" 
  616621msgstr "Á´¤Æ¤ÎÅê¹Æ¼Ô" 
   
  637642msgstr "¥³¥á¥ó¥È ¤ÎRSS" 
  638643 
  639 #: blocks/meta_block_theme.php:39 
   644#: blocks/meta_block_theme.php:40 
   645#: blocks/meta_block_theme.php:45 
  640646msgid "Add New" 
  641647msgstr "¿·µ¬Åê¹Æ" 
  642648 
  643 #: blocks/meta_block_theme.php:47 
   649#: blocks/meta_block_theme.php:54 
  644650msgid "Site Admin" 
  645651msgstr "WordPress´ÉÍý" 
  646652 
  647 #: blocks/meta_block_theme.php:53 
   653#: blocks/meta_block_theme.php:60 
  648654msgid "User Profile" 
  649655msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë" 
  650656 
  651 #: blocks/meta_block_theme.php:61 
  652 #: blocks/meta_block_theme.php:66 
   657#: blocks/meta_block_theme.php:68 
   658#: blocks/meta_block_theme.php:73 
  653659msgid "Subscription management" 
  654660msgstr "¥á¡¼¥ë¹ØÆɤÎÀßÄê" 
  655661 
  656 #: blocks/meta_block_theme.php:74 
   662#: blocks/meta_block_theme.php:81 
  657663msgid "ReadMe" 
  658664msgstr "ReadMeɽ¼¨" 
  659665 
  660 #: blocks/meta_block_theme.php:79 
   666#: blocks/meta_block_theme.php:86 
  661667msgid "Themes" 
  662668msgstr "¥Æ¡¼¥ÞÁªÂò" 
   
  669675 
  670676#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  671 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   677#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  672678#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  673679msgid "Comments (0)" 
   
  675681 
  676682#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  677 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   683#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  678684#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  679685msgid "Comments (1)" 
   
  681687 
  682688#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  683 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   689#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  684690#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  685691msgid "Comments (%)" 
  686692msgstr "Comments (%)" 
  687693 
  688 #: blocks/popular_posts_block_theme.php:160 
  689 #, php-format 
  690 msgid "views: %d" 
  691 msgstr "±ÜÍ÷ :%d²ó" 
  692  
  693 #: blocks/recent_comments_block_theme.php:76 
   694#: blocks/recent_comments_block_theme.php:81 
  694695#, php-format 
  695696msgid "%1$s on %2$s" 
  696697msgstr "%2$s ¤Ë %1$s ¤è¤ê" 
  697698 
  698 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:79 
  699 msgid "more" 
  700 msgstr "³¤­¤òÆɤà" 
   699#~ msgid "views: %d" 
   700#~ msgstr "±ÜÍ÷ :%d²ó" 
   701#~ msgid "more" 
   702#~ msgstr "³¤­¤òÆɤà" 
  701703 
  702704#, fuzzy 
 • trunk/external/xpress_i18n/ja_UTF/wp-content/plugins/xpressme/language/xpressme-ja_UTF.po

  r252 r302  
  22msgstr "" 
  33"Project-Id-Version: XPressME Plugin\n" 
  4 "POT-Creation-Date: \n" 
  5 "PO-Revision-Date: 2009-05-20 16:34+0900\n" 
   4"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
   5"POT-Creation-Date: 2009-06-22 09:07+0900\n" 
   6"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:21+0900\n" 
  67"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  7 "Language-Team: \n" 
   8"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
  89"MIME-Version: 1.0\n" 
  9 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 
   10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  1011"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
  1112"X-Poedit-Language: Japanese\n" 
  1213"X-Poedit-Country: JAPAN\n" 
  13 "X-Poedit-KeywordsList: _e;__\n" 
  14 "X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   14"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n" 
   15"X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\xpressme_integration_kit\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" 
   17"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" 
  1518"X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
  1619 
  17 #: xpressme_class.php:46 
   20#: xpressme.php:28 
  1821msgid "XPressME Settings" 
  1922msgstr "XPressME設定" 
  2023 
  21 #: xpressme_class.php:63 
  22 #: xpressme_class.php:214 
   24#: xpressme_class.php:51 
   25#: xpressme_class.php:202 
  2326msgid "Older Post" 
  2427msgstr "前の投稿へ" 
  2528 
  26 #: xpressme_class.php:64 
  27 #: xpressme_class.php:216 
   29#: xpressme_class.php:52 
   30#: xpressme_class.php:204 
  2831msgid "Newer Post" 
  2932msgstr "次の投稿へ" 
  3033 
  31 #: xpressme_class.php:66 
  32 #: xpressme_class.php:219 
   34#: xpressme_class.php:54 
   35#: xpressme_class.php:207 
  3336msgid "Older Entries" 
  3437msgstr "前ページへ" 
  3538 
  36 #: xpressme_class.php:67 
  37 #: xpressme_class.php:221 
   39#: xpressme_class.php:55 
   40#: xpressme_class.php:209 
  3841msgid "Newer Entries" 
  3942msgstr "次ページへ" 
  4043 
  41 #: xpressme_class.php:81 
   44#: xpressme_class.php:69 
  4245msgid "more" 
  4346msgstr "続きを読む" 
  4447 
  45 #: xpressme_class.php:276 
  46 #: xpressme_class.php:292 
  47 #: xpressme_class.php:726 
  48 #: xpressme_class.php:731 
  49 #: xpressme_class.php:737 
  50 #: xpressme_class.php:748 
  51 #: xpressme_class.php:754 
   48#: xpressme_class.php:264 
   49#: xpressme_class.php:280 
   50#: xpressme_class.php:719 
   51#: xpressme_class.php:724 
   52#: xpressme_class.php:730 
   53#: xpressme_class.php:741 
   54#: xpressme_class.php:747 
  5255msgid "YES" 
  5356msgstr "はい" 
  5457 
  55 #: xpressme_class.php:277 
  56 #: xpressme_class.php:293 
  57 #: xpressme_class.php:727 
  58 #: xpressme_class.php:732 
  59 #: xpressme_class.php:738 
  60 #: xpressme_class.php:749 
  61 #: xpressme_class.php:755 
   58#: xpressme_class.php:265 
   59#: xpressme_class.php:281 
   60#: xpressme_class.php:720 
   61#: xpressme_class.php:725 
   62#: xpressme_class.php:731 
   63#: xpressme_class.php:742 
   64#: xpressme_class.php:748 
  6265msgid "NO" 
  6366msgstr "いいえ" 
  6467 
  65 #: xpressme_class.php:335 
   68#: xpressme_class.php:323 
  6669msgid "Single Post Navi Setting" 
  6770msgstr "シングルポストナビの設定" 
  6871 
  69 #: xpressme_class.php:340 
  70 #: xpressme_class.php:385 
   72#: xpressme_class.php:328 
   73#: xpressme_class.php:373 
  7174msgid "Adjustment of Navi link display position" 
  7275msgstr "リンクの表示位置設定" 
  7376 
  74 #: xpressme_class.php:343 
   77#: xpressme_class.php:331 
  7578msgid "'Old Post Link' is displayed in the left, and 'Newer Post Link' is displayed in the right" 
  7679msgstr "以前の記事へのリンクを左に、より新しい記事へのリンクを右に表示" 
  7780 
  78 #: xpressme_class.php:344 
   81#: xpressme_class.php:332 
  7982msgid "'Newer Post Link' is displayed in the left, and 'Old Post Link' is displayed in the right" 
  8083msgstr "より新しい記事へのリンクを左に、古い記事へのリンクを右に表示" 
  8184 
  82 #: xpressme_class.php:350 
   85#: xpressme_class.php:338 
  8386msgid "Select Display name of PostNavi Link" 
  8487msgstr "表示するリンクテキストを選択" 
  8588 
  86 #: xpressme_class.php:353 
   89#: xpressme_class.php:341 
  8790msgid "Title of post" 
  8891msgstr "投稿記事のタイトルを表示" 
  8992 
  90 #: xpressme_class.php:354 
   93#: xpressme_class.php:342 
  9194msgid "Title of Navi" 
  9295msgstr "ナビタイトルを表示" 
  9396 
  94 #: xpressme_class.php:360 
   97#: xpressme_class.php:348 
  9598msgid "Display Navi Title of Old Post Link" 
  9699msgstr "古い記事へのナビタイトルを設定" 
  97100 
  98 #: xpressme_class.php:367 
   101#: xpressme_class.php:355 
  99102msgid "Display Navi Title of Newer Post Link" 
  100103msgstr "より新しい記事へのナビタイトルを設定" 
  101104 
  102 #: xpressme_class.php:380 
   105#: xpressme_class.php:368 
  103106msgid "Posts List Page Navi Setting" 
  104107msgstr "ポストリストページナビの設定" 
  105108 
  106 #: xpressme_class.php:388 
   109#: xpressme_class.php:376 
  107110msgid "'Old Page Link' is displayed in the left, and 'Newer Page Link' is displayed in the right" 
  108111msgstr "古いページへのリンクを左に、より新しいページへのリンクを右に表示" 
  109112 
  110 #: xpressme_class.php:389 
   113#: xpressme_class.php:377 
  111114msgid "'Newer Page Link' is displayed in the left, and 'Old Page Link' is displayed in the right" 
  112115msgstr "より新しいページへのリンクを左に、古いページへのリンクを右に表示" 
  113116 
  114 #: xpressme_class.php:395 
   117#: xpressme_class.php:383 
  115118msgid "Display Navi Title of Old Page Link" 
  116119msgstr "古いページへのナビタイトルを設定" 
  117120 
  118 #: xpressme_class.php:402 
   121#: xpressme_class.php:390 
  119122msgid "Display Navi Title of Newer Page Link" 
  120123msgstr "より新しいページへのナビタイトルを設定" 
  121124 
  122 #: xpressme_class.php:417 
   125#: xpressme_class.php:405 
  123126msgid "Role Setting at Login" 
  124127msgstr "ログイン時の権限設定" 
  125128 
  126 #: xpressme_class.php:420 
   129#: xpressme_class.php:408 
  127130msgid "XOOPS Groupe" 
  128131msgstr "XOOPSグループ名" 
  129132 
  130 #: xpressme_class.php:420 
   133#: xpressme_class.php:408 
  131134msgid "WordPress Role" 
  132135msgstr "WordPressでの権限" 
  133136 
  134 #: xpressme_class.php:420 
   137#: xpressme_class.php:408 
  135138msgid "Role is set at each login" 
  136139msgstr "ログイン時、常に権限を更新する" 
  137140 
  138 #: xpressme_class.php:446 
  139 #: xpressme_class.php:450 
  140 #: xpressme_class.php:453 
   141#: xpressme_class.php:434 
   142#: xpressme_class.php:438 
   143#: xpressme_class.php:441 
  141144msgid "Default Role of WordPress" 
  142145msgstr "WordPressのデフォルト権限" 
  143146 
  144 #: xpressme_class.php:447 
  145 #: xpressme_class.php:451 
  146 #: xpressme_class.php:454 
   147#: xpressme_class.php:435 
   148#: xpressme_class.php:439 
   149#: xpressme_class.php:442 
  147150msgid "Group User Doesn't Register" 
  148151msgstr "ユーザ登録しない" 
  149152 
  150 #: xpressme_class.php:485 
   153#: xpressme_class.php:473 
  151154msgid "WordPress MU cannot integrate the comments." 
  152155msgstr "WordPress MUはコメント統合できません。" 
  153156 
  154 #: xpressme_class.php:487 
   157#: xpressme_class.php:475 
  155158msgid "Do Not Comment Integration." 
  156159msgstr "コメント統合しません。" 
  157160 
  158 #: xpressme_class.php:522 
   161#: xpressme_class.php:510 
  159162msgid "Comment integration with D3Forum" 
  160163msgstr "D3Forumとのコメント統合" 
  161164 
  162 #: xpressme_class.php:524 
   165#: xpressme_class.php:512 
  163166msgid "Select the forum of D3Forum that does the comment integration from the following lists." 
  164167msgstr "以下のリストからコメント統合をするD3Forumのフォーラムを選択してください。" 
  165168 
  166 #: xpressme_class.php:528 
   169#: xpressme_class.php:516 
  167170msgid "Select the Type of display of D3Forum comment." 
  168171msgstr "D3Forumの表示タイプを選択" 
  169172 
  170 #: xpressme_class.php:530 
  171 #: xpressme_class.php:533 
   173#: xpressme_class.php:518 
   174#: xpressme_class.php:521 
  172175msgid "Flat" 
  173176msgstr "フラット" 
  174177 
  175 #: xpressme_class.php:531 
  176 #: xpressme_class.php:534 
   178#: xpressme_class.php:519 
   179#: xpressme_class.php:522 
  177180msgid "Threaded" 
  178181msgstr "スレッド" 
  179182 
  180 #: xpressme_class.php:537 
   183#: xpressme_class.php:525 
  181184msgid "Select the order of display of D3Forum comment." 
  182185msgstr "D3Forumコメントの表示順を選択" 
  183186 
  184 #: xpressme_class.php:539 
  185 #: xpressme_class.php:542 
   187#: xpressme_class.php:527 
   188#: xpressme_class.php:530 
  186189msgid "DESC" 
  187190msgstr "降順" 
  188191 
  189 #: xpressme_class.php:540 
  190 #: xpressme_class.php:543 
   192#: xpressme_class.php:528 
   193#: xpressme_class.php:531 
  191194msgid "ASC" 
  192195msgstr "昇順" 
  193196 
  194 #: xpressme_class.php:546 
   197#: xpressme_class.php:534 
  195198msgid "Number of displays of D3Forum comments." 
  196199msgstr "D3Forumのコメント表示数" 
  197200 
  198 #: xpressme_class.php:550 
   201#: xpressme_class.php:538 
  199202msgid "The import and the export between Wordpress Comments and the D3Forum Posts can be done. " 
  200203msgstr "WordPressコメントとD3Forumポスト間の一括転送(エクスポート・インポート)" 
  201204 
  202 #: xpressme_class.php:551 
   205#: xpressme_class.php:539 
  203206msgid "Export to D3Forum" 
  204207msgstr "D3Forumへ一括エクスポート" 
  205208 
  206 #: xpressme_class.php:552 
   209#: xpressme_class.php:540 
  207210msgid "Import from D3Forum" 
  208211msgstr "D3Forumから一括インポート" 
  209212 
  210 #: xpressme_class.php:564 
   213#: xpressme_class.php:552 
  211214msgid "Contents Excerpt Setting" 
  212215msgstr "記事抜粋の設定" 
  213216 
  214 #: xpressme_class.php:569 
   217#: xpressme_class.php:557 
  215218msgid "Is the excerpt display done with the archive of contents?" 
  216219msgstr "記事のアーカイブで抜粋表示を行いますか?" 
  217220 
  218 #: xpressme_class.php:576 
   221#: xpressme_class.php:564 
  219222msgid "When ASCII character more than the set ratio is included, it is judged ASCII contents. " 
  220223msgstr "ASCII文字が含まれる比率が設定された値より大きい場合、ASCII文字コンテンツと判断します。" 
  221224 
  222 #: xpressme_class.php:583 
   225#: xpressme_class.php:571 
  223226msgid "Excerpt length of word for ASCII contents" 
  224227msgstr "ASCIIコンテンツの抜粋単語数" 
  225228 
  226 #: xpressme_class.php:590 
   229#: xpressme_class.php:578 
  227230msgid "Excerpt length of character for multibyte contents" 
  228231msgstr "マルチバイトコンテンツの抜粋文字数" 
  229232 
  230 #: xpressme_class.php:597 
   233#: xpressme_class.php:585 
  231234msgid "More Link Text (Is not displayed for the blank.)" 
  232235msgstr "Moreリンクテキスト(ブランクの場合リンクを表示しません。)" 
  233236 
  234 #: xpressme_class.php:609 
   237#: xpressme_class.php:597 
  235238msgid "Display Mode Setting" 
  236239msgstr "表示モード設定" 
  237240 
  238 #: xpressme_class.php:612 
   241#: xpressme_class.php:600 
  239242msgid "Select the XPressME Display Mode." 
  240243msgstr "XPressMEの表示モードの選択" 
  241244 
  242 #: xpressme_class.php:617 
   245#: xpressme_class.php:605 
  243246msgid "Xoops Mode" 
  244247msgstr "XOOPSモード" 
  245248 
  246 #: xpressme_class.php:621 
   249#: xpressme_class.php:609 
  247250msgid "WordPress Mode" 
  248251msgstr "WordPressモード" 
  249252 
  250 #: xpressme_class.php:625 
   253#: xpressme_class.php:613 
  251254msgid "User select" 
  252255msgstr "ユーザによる選択" 
  253256 
  254 #: xpressme_class.php:635 
   257#: xpressme_class.php:623 
  255258msgid "Header Meta Option" 
  256259msgstr "ヘッダメタ オプション" 
  257260 
  258 #: xpressme_class.php:640 
   261#: xpressme_class.php:628 
  259262msgid "Select the Header keyword." 
  260263msgstr "ヘッダで使用するキーワードの選択" 
  261264 
  262 #: xpressme_class.php:645 
   265#: xpressme_class.php:633 
  263266msgid "Xoops KeyWord" 
  264267msgstr "XOOPSのキーワード" 
  265268 
  266 #: xpressme_class.php:648 
   269#: xpressme_class.php:636 
  267270msgid "WordPress KeyWord" 
  268271msgstr "WordPressのキーワード" 
  269272 
  270 #: xpressme_class.php:651 
   273#: xpressme_class.php:639 
  271274msgid "WordPress & Xoops KeyWord" 
  272275msgstr "WordPressjとXOOPSのキーワード" 
  273276 
  274 #: xpressme_class.php:657 
   277#: xpressme_class.php:645 
  275278msgid "Select the Header Description." 
  276279msgstr "ヘッダで使用するディスクリプション(説明)の選択" 
  277280 
  278 #: xpressme_class.php:662 
   281#: xpressme_class.php:650 
  279282msgid "Xoops Description" 
  280283msgstr "XOOPSのディスクリプション" 
  281284 
  282 #: xpressme_class.php:665 
   285#: xpressme_class.php:653 
  283286msgid "WordPress Description" 
  284287msgstr "WordPressのディスクリプション" 
  285288 
  286 #: xpressme_class.php:668 
   289#: xpressme_class.php:656 
  287290msgid "WordPress & Xoops Description" 
  288291msgstr "WordPressとXOOPSのディスクリプション" 
  289292 
  290 #: xpressme_class.php:674 
   293#: xpressme_class.php:662 
  291294msgid "Select the Header Robots Index." 
  292295msgstr "ヘッダで使用するロボットインデックスの選択" 
  293296 
  294 #: xpressme_class.php:679 
   297#: xpressme_class.php:667 
  295298msgid "Xoops Robots Index" 
  296299msgstr "XOOPSのロボットインデックス" 
  297300 
  298 #: xpressme_class.php:682 
   301#: xpressme_class.php:670 
  299302msgid "WordPress Robots Index" 
  300303msgstr "WordPressのロボットインデックス" 
  301304 
  302 #: xpressme_class.php:715 
   305#: xpressme_class.php:707 
  303306msgid "XPressME Configuration Page" 
  304307msgstr "XPressMEの設定ページ" 
  305308 
  306 #: xpressme_class.php:720 
   309#: xpressme_class.php:708 
   310msgid "to XPressME Admin Page" 
   311msgstr "XPressMEのOOPS管理ページへ" 
   312 
   313#: xpressme_class.php:713 
  307314msgid "Media Upload Base Path" 
  308315msgstr "メディアアップロードのベースパス設定" 
  309316 
  310 #: xpressme_class.php:721 
   317#: xpressme_class.php:714 
  311318msgid "Use XOOPS UPLOAD PATH" 
  312319msgstr "XOOPSのアップロードパスを使用する。" 
  313320 
  314 #: xpressme_class.php:722 
   321#: xpressme_class.php:715 
  315322msgid "USE WordPress BASE_PATH" 
  316323msgstr "WordPressのベースパスを使用する。" 
  317324 
  318 #: xpressme_class.php:725 
   325#: xpressme_class.php:718 
  319326msgid "Thema Sidebar Display" 
  320327msgstr "テーマ表示時にサイドバー表示する。" 
  321328 
  322 #: xpressme_class.php:730 
   329#: xpressme_class.php:723 
  323330msgid "The change tracking of the post is preserved" 
  324331msgstr "投稿の変更履歴を有効にする。" 
  325332 
  326 #: xpressme_class.php:736 
   333#: xpressme_class.php:729 
  327334msgid "Select Multi user mode" 
  328335msgstr "マルチユーザーモードを選択" 
  329336 
  330 #: xpressme_class.php:747 
   337#: xpressme_class.php:740 
  331338msgid "Is the posts author views counted?" 
  332339msgstr "投稿者の閲覧をカウントしますか?" 
  333340 
  334 #: xpressme_class.php:753 
   341#: xpressme_class.php:746 
  335342msgid "Is SQL debugging window displayed?" 
  336343msgstr "SQLデバッグウィンドを表示しますか?" 
  337344 
  338 #: xpressme_class.php:765 
   345#: xpressme_class.php:758 
  339346msgid "Update Config" 
  340347msgstr "更新" 
  341348 
  342 #: xpressme_class.php:766 
   349#: xpressme_class.php:759 
  343350msgid "Preset Config" 
  344351msgstr "プリセット" 
  345352 
  346 #: include/custom_functions.php:20 
   353#: xpressme_class.php:784 
   354#, php-format 
   355msgid "Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?" 
   356msgstr "%s ディレクトリーが作成できません。サーバーの親ディレクトリー書き込み権限があるか確認くださいr?" 
   357 
   358#: include/custom_functions.php:75 
  347359#, php-format 
  348360msgid "Permanent Link to %s" 
  349361msgstr "%sのパーマリンク" 
  350362 
  351 #: include/custom_functions.php:343 
   363#: include/custom_functions.php:416 
   364#: include/custom_functions.php:441 
  352365#, php-format 
  353366msgid "views :%d" 
  354367msgstr "閲覧数 :%d" 
  355368 
  356 #: include/custom_functions.php:461 
   369#: include/custom_functions.php:595 
  357370msgid "Main" 
  358371msgstr "メイン" 
  359372 
  360 #: include/custom_functions.php:464 
   373#: include/custom_functions.php:598 
  361374#, php-format 
  362375msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Category" 
  363376msgstr "カテゴリー &#8216;%s&#8217; のアーカイブ" 
  364377 
  365 #: include/custom_functions.php:466 
   378#: include/custom_functions.php:601 
  366379#, php-format 
  367380msgid "Posts Tagged &#8216;%s&#8217;" 
  368381msgstr "&#8216;%s&#8217; タグのついている投稿" 
  369382 
  370 #: include/custom_functions.php:468 
   383#: include/custom_functions.php:604 
  371384#, php-format 
  372385msgid "Archive for %s|Daily archive page" 
  373386msgstr "%sの日別アーカイブ" 
  374387 
  375 #: include/custom_functions.php:468 
   388#: include/custom_functions.php:604 
  376389msgid "F jS, Y" 
  377390msgstr "Y年n月j日" 
  378391 
  379 #: include/custom_functions.php:470 
   392#: include/custom_functions.php:606 
  380393#, php-format 
  381394msgid "Archive for %s|Monthly archive page" 
  382395msgstr "%sの月別アーカイブ" 
  383396 
  384 #: include/custom_functions.php:470 
   397#: include/custom_functions.php:606 
  385398msgid "F, Y" 
  386399msgstr "Y年n月" 
  387400 
  388 #: include/custom_functions.php:472 
   401#: include/custom_functions.php:608 
  389402#, php-format 
  390403msgid "Archive for %s|Yearly archive page" 
  391404msgstr "%sの年別アーカイブ " 
  392405 
  393 #: include/custom_functions.php:472 
   406#: include/custom_functions.php:608 
  394407msgid "Y" 
  395408msgstr "Y年" 
  396409 
  397 #: include/custom_functions.php:475 
   410#: include/custom_functions.php:611 
  398411#, php-format 
  399412msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Author" 
  400413msgstr "投稿者 &#8216;%s&#8217; のアーカイブ" 
  401414 
  402 #: include/custom_functions.php:478 
   415#: include/custom_functions.php:614 
  403416#, php-format 
  404417msgid "Search Results of word &#8216;%s&#8217;" 
  405418msgstr "&#8216;%s&#8217; の検索結果" 
  406419 
  407 #: include/custom_functions.php:484 
  408 #: include/custom_functions.php:486 
   420#: include/custom_functions.php:620 
   421#: include/custom_functions.php:622 
  409422#, php-format 
  410423msgid "Article of %s" 
  411424msgstr "%sの記事" 
  412425 
  413 #: include/custom_functions.php:501 
   426#: include/custom_functions.php:644 
  414427#, php-format 
  415428msgid "From %1$s on site %2$s" 
  416429msgstr "サイト %2$s の %1$s より" 
  417430 
  418 #: include/custom_functions.php:524 
  419 #, fuzzy 
   431#: include/custom_functions.php:665 
   432msgid "No Trackback/Pingback" 
   433msgstr "トラックバック・ピンバックはありません" 
   434 
   435#: include/custom_functions.php:666 
   436msgid "One Trackback/Pingback" 
   437msgstr "トラックバック・ピンバック 1 件" 
   438 
   439#: include/custom_functions.php:667 
  420440msgid "% TrackBack/Pingback" 
  421441msgstr "トラックバック・ピンバック % 件" 
  422442 
  423 #: include/custom_functions.php:526 
  424 msgid "No Trackback/Pingback" 
  425 msgstr "トラックバック・ピンバックはありません" 
  426  
  427 #: include/custom_functions.php:528 
  428 msgid "One Trackback/Pingback" 
  429 msgstr "トラックバック・ピンバック 1 件" 
  430  
  431 #: include/custom_functions.php:638 
   443#: include/custom_functions.php:818 
  432444msgid "Calendar" 
  433445msgstr "カレンダー" 
  434446 
  435 #: include/custom_functions.php:671 
  436 #: include/custom_functions.php:681 
   447#: include/custom_functions.php:819 
   448#, php-format 
   449msgid "%1$s %2$s|Used as a calendar caption" 
   450msgstr "" 
   451 
   452#: include/custom_functions.php:851 
   453#: include/custom_functions.php:861 
  437454#, php-format 
  438455msgid "View posts for %1$s %2$s" 
  439456msgstr "" 
   457 
   458#: include/functions_for_wp20.php:20 
   459msgid "<strong>ERROR</strong>: The password field is empty." 
   460msgstr "<strong>エラー</strong>: パスワードが入力されていません." 
   461 
   462#: include/functions_for_wp20.php:28 
   463msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username." 
   464msgstr "<strong>エラー</strong>: ユーザ名が異なっています." 
   465 
   466#: include/functions_for_wp20.php:36 
   467msgid "<strong>ERROR</strong>: Incorrect password." 
   468msgstr "<strong>エラー</strong>: パスワードが異なっています." 
  440469 
  441470#: include/xpress_common_functions.php:202 
 • trunk/external/xpress_i18n/ja_UTF/wp-content/themes/xpress_default/ja_UTF.po

  r269 r302  
  1717"Project-Id-Version: XPress_Default_themes\n" 
  1818"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  19 "POT-Creation-Date: 2009-06-08 20:01+0900\n" 
  20 "PO-Revision-Date: 2009-06-09 13:01+0900\n" 
   19"POT-Creation-Date: 2009-06-22 09:04+0900\n" 
   20"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:22+0900\n" 
  2121"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  2222"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
   
  2828"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" 
  2929"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n" 
  30 "X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\wp-content\\themes\\xpress_default\n" 
   30"X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\xpressme_integration_kit\\wp-content\\themes\\xpress_default\n" 
  3131"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" 
  3232"X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
   
  249249msgstr "%d 個のクエリと %s 秒を要しました。" 
  250250 
   251#: footer.php:9 
   252#, php-format 
   253msgid "%.3f sec." 
   254msgstr "%.3f 秒" 
   255 
  251256#: functions.php:149 
  252257msgid "Customize Header" 
   
  360365msgstr "%s Atom フィード" 
  361366 
  362 #: header.php:44 
   367#: header.php:47 
  363368msgid "Main Page" 
  364369msgstr "メインページ" 
  365370 
  366 #: header.php:46 
   371#: header.php:50 
  367372msgid "Blogs Home" 
  368373msgstr "ブログのホーム" 
  369374 
  370 #: header.php:47 
   375#: header.php:51 
  371376msgid "Post New" 
  372377msgstr "新規投稿" 
   
  612617msgstr "記事を選択" 
  613618 
  614 #: blocks/authors_block_theme.php:26 
   619#: blocks/authors_block_theme.php:31 
  615620msgid "All Authors" 
  616621msgstr "全ての投稿者" 
   
  637642msgstr "コメント のRSS" 
  638643 
  639 #: blocks/meta_block_theme.php:39 
   644#: blocks/meta_block_theme.php:40 
   645#: blocks/meta_block_theme.php:45 
  640646msgid "Add New" 
  641647msgstr "新規投稿" 
  642648 
  643 #: blocks/meta_block_theme.php:47 
   649#: blocks/meta_block_theme.php:54 
  644650msgid "Site Admin" 
  645651msgstr "WordPress管理" 
  646652 
  647 #: blocks/meta_block_theme.php:53 
   653#: blocks/meta_block_theme.php:60 
  648654msgid "User Profile" 
  649655msgstr "ユーザープロファイル" 
  650656 
  651 #: blocks/meta_block_theme.php:61 
  652 #: blocks/meta_block_theme.php:66 
   657#: blocks/meta_block_theme.php:68 
   658#: blocks/meta_block_theme.php:73 
  653659msgid "Subscription management" 
  654660msgstr "メール購読の設定" 
  655661 
  656 #: blocks/meta_block_theme.php:74 
   662#: blocks/meta_block_theme.php:81 
  657663msgid "ReadMe" 
  658664msgstr "ReadMe表示" 
  659665 
  660 #: blocks/meta_block_theme.php:79 
   666#: blocks/meta_block_theme.php:86 
  661667msgid "Themes" 
  662668msgstr "テーマ選択" 
   
  669675 
  670676#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  671 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   677#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  672678#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  673679msgid "Comments (0)" 
   
  675681 
  676682#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  677 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   683#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  678684#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  679685msgid "Comments (1)" 
   
  681687 
  682688#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  683 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   689#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  684690#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  685691msgid "Comments (%)" 
  686692msgstr "Comments (%)" 
  687693 
  688 #: blocks/popular_posts_block_theme.php:160 
  689 #, php-format 
  690 msgid "views: %d" 
  691 msgstr "閲覧 :%d回" 
  692  
  693 #: blocks/recent_comments_block_theme.php:76 
   694#: blocks/recent_comments_block_theme.php:81 
  694695#, php-format 
  695696msgid "%1$s on %2$s" 
  696697msgstr "%2$s に %1$s より" 
  697698 
  698 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:79 
  699 msgid "more" 
  700 msgstr "続きを読む" 
   699#~ msgid "views: %d" 
   700#~ msgstr "閲覧 :%d回" 
   701#~ msgid "more" 
   702#~ msgstr "続きを読む" 
  701703 
  702704#, fuzzy 
 • trunk/xpressme_integration_kit/wp-content/plugins/xpressme/language/xpressme-ja.po

  r232 r302  
  22msgstr "" 
  33"Project-Id-Version: XPressME Plugin\n" 
  4 "POT-Creation-Date: \n" 
  5 "PO-Revision-Date: 2009-05-20 16:34+0900\n" 
   4"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
   5"POT-Creation-Date: 2009-06-22 09:07+0900\n" 
   6"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:11+0900\n" 
  67"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  7 "Language-Team: \n" 
   8"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
  89"MIME-Version: 1.0\n" 
  9 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 
   10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  1011"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
  1112"X-Poedit-Language: Japanese\n" 
  1213"X-Poedit-Country: JAPAN\n" 
  13 "X-Poedit-KeywordsList: _e;__\n" 
  14 "X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   14"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n" 
   15"X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\xpressme_integration_kit\\wp-content\\plugins\\xpressme\n" 
   16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" 
   17"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" 
  1518"X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
  1619 
  17 #: xpressme_class.php:46 
   20#: xpressme.php:28 
  1821msgid "XPressME Settings" 
  1922msgstr "XPressME設定" 
  2023 
  21 #: xpressme_class.php:63 
  22 #: xpressme_class.php:214 
   24#: xpressme_class.php:51 
   25#: xpressme_class.php:202 
  2326msgid "Older Post" 
  2427msgstr "前の投稿へ" 
  2528 
  26 #: xpressme_class.php:64 
  27 #: xpressme_class.php:216 
   29#: xpressme_class.php:52 
   30#: xpressme_class.php:204 
  2831msgid "Newer Post" 
  2932msgstr "次の投稿へ" 
  3033 
  31 #: xpressme_class.php:66 
  32 #: xpressme_class.php:219 
   34#: xpressme_class.php:54 
   35#: xpressme_class.php:207 
  3336msgid "Older Entries" 
  3437msgstr "前ページへ" 
  3538 
  36 #: xpressme_class.php:67 
  37 #: xpressme_class.php:221 
   39#: xpressme_class.php:55 
   40#: xpressme_class.php:209 
  3841msgid "Newer Entries" 
  3942msgstr "次ページへ" 
  4043 
  41 #: xpressme_class.php:81 
   44#: xpressme_class.php:69 
  4245msgid "more" 
  4346msgstr "続きを読む" 
  4447 
  45 #: xpressme_class.php:276 
  46 #: xpressme_class.php:292 
  47 #: xpressme_class.php:726 
  48 #: xpressme_class.php:731 
  49 #: xpressme_class.php:737 
  50 #: xpressme_class.php:748 
  51 #: xpressme_class.php:754 
   48#: xpressme_class.php:264 
   49#: xpressme_class.php:280 
   50#: xpressme_class.php:719 
   51#: xpressme_class.php:724 
   52#: xpressme_class.php:730 
   53#: xpressme_class.php:741 
   54#: xpressme_class.php:747 
  5255msgid "YES" 
  5356msgstr "はい" 
  5457 
  55 #: xpressme_class.php:277 
  56 #: xpressme_class.php:293 
  57 #: xpressme_class.php:727 
  58 #: xpressme_class.php:732 
  59 #: xpressme_class.php:738 
  60 #: xpressme_class.php:749 
  61 #: xpressme_class.php:755 
   58#: xpressme_class.php:265 
   59#: xpressme_class.php:281 
   60#: xpressme_class.php:720 
   61#: xpressme_class.php:725 
   62#: xpressme_class.php:731 
   63#: xpressme_class.php:742 
   64#: xpressme_class.php:748 
  6265msgid "NO" 
  6366msgstr "いいえ" 
  6467 
  65 #: xpressme_class.php:335 
   68#: xpressme_class.php:323 
  6669msgid "Single Post Navi Setting" 
  6770msgstr "シングルポストナビの設定" 
  6871 
  69 #: xpressme_class.php:340 
  70 #: xpressme_class.php:385 
   72#: xpressme_class.php:328 
   73#: xpressme_class.php:373 
  7174msgid "Adjustment of Navi link display position" 
  7275msgstr "リンクの表示位置設定" 
  7376 
  74 #: xpressme_class.php:343 
   77#: xpressme_class.php:331 
  7578msgid "'Old Post Link' is displayed in the left, and 'Newer Post Link' is displayed in the right" 
  7679msgstr "以前の記事へのリンクを左に、より新しい記事へのリンクを右に表示" 
  7780 
  78 #: xpressme_class.php:344 
   81#: xpressme_class.php:332 
  7982msgid "'Newer Post Link' is displayed in the left, and 'Old Post Link' is displayed in the right" 
  8083msgstr "より新しい記事へのリンクを左に、古い記事へのリンクを右に表示" 
  8184 
  82 #: xpressme_class.php:350 
   85#: xpressme_class.php:338 
  8386msgid "Select Display name of PostNavi Link" 
  8487msgstr "表示するリンクテキストを選択" 
  8588 
  86 #: xpressme_class.php:353 
   89#: xpressme_class.php:341 
  8790msgid "Title of post" 
  8891msgstr "投稿記事のタイトルを表示" 
  8992 
  90 #: xpressme_class.php:354 
   93#: xpressme_class.php:342 
  9194msgid "Title of Navi" 
  9295msgstr "ナビタイトルを表示" 
  9396 
  94 #: xpressme_class.php:360 
   97#: xpressme_class.php:348 
  9598msgid "Display Navi Title of Old Post Link" 
  9699msgstr "古い記事へのナビタイトルを設定" 
  97100 
  98 #: xpressme_class.php:367 
   101#: xpressme_class.php:355 
  99102msgid "Display Navi Title of Newer Post Link" 
  100103msgstr "より新しい記事へのナビタイトルを設定" 
  101104 
  102 #: xpressme_class.php:380 
   105#: xpressme_class.php:368 
  103106msgid "Posts List Page Navi Setting" 
  104107msgstr "ポストリストページナビの設定" 
  105108 
  106 #: xpressme_class.php:388 
   109#: xpressme_class.php:376 
  107110msgid "'Old Page Link' is displayed in the left, and 'Newer Page Link' is displayed in the right" 
  108111msgstr "古いページへのリンクを左に、より新しいページへのリンクを右に表示" 
  109112 
  110 #: xpressme_class.php:389 
   113#: xpressme_class.php:377 
  111114msgid "'Newer Page Link' is displayed in the left, and 'Old Page Link' is displayed in the right" 
  112115msgstr "より新しいページへのリンクを左に、古いページへのリンクを右に表示" 
  113116 
  114 #: xpressme_class.php:395 
   117#: xpressme_class.php:383 
  115118msgid "Display Navi Title of Old Page Link" 
  116119msgstr "古いページへのナビタイトルを設定" 
  117120 
  118 #: xpressme_class.php:402 
   121#: xpressme_class.php:390 
  119122msgid "Display Navi Title of Newer Page Link" 
  120123msgstr "より新しいページへのナビタイトルを設定" 
  121124 
  122 #: xpressme_class.php:417 
   125#: xpressme_class.php:405 
  123126msgid "Role Setting at Login" 
  124127msgstr "ログイン時の権限設定" 
  125128 
  126 #: xpressme_class.php:420 
   129#: xpressme_class.php:408 
  127130msgid "XOOPS Groupe" 
  128131msgstr "XOOPSグループ名" 
  129132 
  130 #: xpressme_class.php:420 
   133#: xpressme_class.php:408 
  131134msgid "WordPress Role" 
  132135msgstr "WordPressでの権限" 
  133136 
  134 #: xpressme_class.php:420 
   137#: xpressme_class.php:408 
  135138msgid "Role is set at each login" 
  136139msgstr "ログイン時、常に権限を更新する" 
  137140 
  138 #: xpressme_class.php:446 
  139 #: xpressme_class.php:450 
  140 #: xpressme_class.php:453 
   141#: xpressme_class.php:434 
   142#: xpressme_class.php:438 
   143#: xpressme_class.php:441 
  141144msgid "Default Role of WordPress" 
  142145msgstr "WordPressのデフォルト権限" 
  143146 
  144 #: xpressme_class.php:447 
  145 #: xpressme_class.php:451 
  146 #: xpressme_class.php:454 
   147#: xpressme_class.php:435 
   148#: xpressme_class.php:439 
   149#: xpressme_class.php:442 
  147150msgid "Group User Doesn't Register" 
  148151msgstr "ユーザ登録しない" 
  149152 
  150 #: xpressme_class.php:485 
   153#: xpressme_class.php:473 
  151154msgid "WordPress MU cannot integrate the comments." 
  152155msgstr "WordPress MUはコメント統合できません。" 
  153156 
  154 #: xpressme_class.php:487 
   157#: xpressme_class.php:475 
  155158msgid "Do Not Comment Integration." 
  156159msgstr "コメント統合しません。" 
  157160 
  158 #: xpressme_class.php:522 
   161#: xpressme_class.php:510 
  159162msgid "Comment integration with D3Forum" 
  160163msgstr "D3Forumとのコメント統合" 
  161164 
  162 #: xpressme_class.php:524 
   165#: xpressme_class.php:512 
  163166msgid "Select the forum of D3Forum that does the comment integration from the following lists." 
  164167msgstr "以下のリストからコメント統合をするD3Forumのフォーラムを選択してください。" 
  165168 
  166 #: xpressme_class.php:528 
   169#: xpressme_class.php:516 
  167170msgid "Select the Type of display of D3Forum comment." 
  168171msgstr "D3Forumの表示タイプを選択" 
  169172 
  170 #: xpressme_class.php:530 
  171 #: xpressme_class.php:533 
   173#: xpressme_class.php:518 
   174#: xpressme_class.php:521 
  172175msgid "Flat" 
  173176msgstr "フラット" 
  174177 
  175 #: xpressme_class.php:531 
  176 #: xpressme_class.php:534 
   178#: xpressme_class.php:519 
   179#: xpressme_class.php:522 
  177180msgid "Threaded" 
  178181msgstr "スレッド" 
  179182 
  180 #: xpressme_class.php:537 
   183#: xpressme_class.php:525 
  181184msgid "Select the order of display of D3Forum comment." 
  182185msgstr "D3Forumコメントの表示順を選択" 
  183186 
  184 #: xpressme_class.php:539 
  185 #: xpressme_class.php:542 
   187#: xpressme_class.php:527 
   188#: xpressme_class.php:530 
  186189msgid "DESC" 
  187190msgstr "降順" 
  188191 
  189 #: xpressme_class.php:540 
  190 #: xpressme_class.php:543 
   192#: xpressme_class.php:528 
   193#: xpressme_class.php:531 
  191194msgid "ASC" 
  192195msgstr "昇順" 
  193196 
  194 #: xpressme_class.php:546 
   197#: xpressme_class.php:534 
  195198msgid "Number of displays of D3Forum comments." 
  196199msgstr "D3Forumのコメント表示数" 
  197200 
  198 #: xpressme_class.php:550 
   201#: xpressme_class.php:538 
  199202msgid "The import and the export between Wordpress Comments and the D3Forum Posts can be done. " 
  200203msgstr "WordPressコメントとD3Forumポスト間の一括転送(エクスポート・インポート)" 
  201204 
  202 #: xpressme_class.php:551 
   205#: xpressme_class.php:539 
  203206msgid "Export to D3Forum" 
  204207msgstr "D3Forumへ一括エクスポート" 
  205208 
  206 #: xpressme_class.php:552 
   209#: xpressme_class.php:540 
  207210msgid "Import from D3Forum" 
  208211msgstr "D3Forumから一括インポート" 
  209212 
  210 #: xpressme_class.php:564 
   213#: xpressme_class.php:552 
  211214msgid "Contents Excerpt Setting" 
  212215msgstr "記事抜粋の設定" 
  213216 
  214 #: xpressme_class.php:569 
   217#: xpressme_class.php:557 
  215218msgid "Is the excerpt display done with the archive of contents?" 
  216219msgstr "記事のアーカイブで抜粋表示を行いますか?" 
  217220 
  218 #: xpressme_class.php:576 
   221#: xpressme_class.php:564 
  219222msgid "When ASCII character more than the set ratio is included, it is judged ASCII contents. " 
  220223msgstr "ASCII文字が含まれる比率が設定された値より大きい場合、ASCII文字コンテンツと判断します。" 
  221224 
  222 #: xpressme_class.php:583 
   225#: xpressme_class.php:571 
  223226msgid "Excerpt length of word for ASCII contents" 
  224227msgstr "ASCIIコンテンツの抜粋単語数" 
  225228 
  226 #: xpressme_class.php:590 
   229#: xpressme_class.php:578 
  227230msgid "Excerpt length of character for multibyte contents" 
  228231msgstr "マルチバイトコンテンツの抜粋文字数" 
  229232 
  230 #: xpressme_class.php:597 
   233#: xpressme_class.php:585 
  231234msgid "More Link Text (Is not displayed for the blank.)" 
  232235msgstr "Moreリンクテキスト(ブランクの場合リンクを表示しません。)" 
  233236 
  234 #: xpressme_class.php:609 
   237#: xpressme_class.php:597 
  235238msgid "Display Mode Setting" 
  236239msgstr "表示モード設定" 
  237240 
  238 #: xpressme_class.php:612 
   241#: xpressme_class.php:600 
  239242msgid "Select the XPressME Display Mode." 
  240243msgstr "XPressMEの表示モードの選択" 
  241244 
  242 #: xpressme_class.php:617 
   245#: xpressme_class.php:605 
  243246msgid "Xoops Mode" 
  244247msgstr "XOOPSモード" 
  245248 
  246 #: xpressme_class.php:621 
   249#: xpressme_class.php:609 
  247250msgid "WordPress Mode" 
  248251msgstr "WordPressモード" 
  249252 
  250 #: xpressme_class.php:625 
   253#: xpressme_class.php:613 
  251254msgid "User select" 
  252255msgstr "ユーザによる選択" 
  253256 
  254 #: xpressme_class.php:635 
   257#: xpressme_class.php:623 
  255258msgid "Header Meta Option" 
  256259msgstr "ヘッダメタ オプション" 
  257260 
  258 #: xpressme_class.php:640 
   261#: xpressme_class.php:628 
  259262msgid "Select the Header keyword." 
  260263msgstr "ヘッダで使用するキーワードの選択" 
  261264 
  262 #: xpressme_class.php:645 
   265#: xpressme_class.php:633 
  263266msgid "Xoops KeyWord" 
  264267msgstr "XOOPSのキーワード" 
  265268 
  266 #: xpressme_class.php:648 
   269#: xpressme_class.php:636 
  267270msgid "WordPress KeyWord" 
  268271msgstr "WordPressのキーワード" 
  269272 
  270 #: xpressme_class.php:651 
   273#: xpressme_class.php:639 
  271274msgid "WordPress & Xoops KeyWord" 
  272275msgstr "WordPressjとXOOPSのキーワード" 
  273276 
  274 #: xpressme_class.php:657 
   277#: xpressme_class.php:645 
  275278msgid "Select the Header Description." 
  276279msgstr "ヘッダで使用するディスクリプション(説明)の選択" 
  277280 
  278 #: xpressme_class.php:662 
   281#: xpressme_class.php:650 
  279282msgid "Xoops Description" 
  280283msgstr "XOOPSのディスクリプション" 
  281284 
  282 #: xpressme_class.php:665 
   285#: xpressme_class.php:653 
  283286msgid "WordPress Description" 
  284287msgstr "WordPressのディスクリプション" 
  285288 
  286 #: xpressme_class.php:668 
   289#: xpressme_class.php:656 
  287290msgid "WordPress & Xoops Description" 
  288291msgstr "WordPressとXOOPSのディスクリプション" 
  289292 
  290 #: xpressme_class.php:674 
   293#: xpressme_class.php:662 
  291294msgid "Select the Header Robots Index." 
  292295msgstr "ヘッダで使用するロボットインデックスの選択" 
  293296 
  294 #: xpressme_class.php:679 
   297#: xpressme_class.php:667 
  295298msgid "Xoops Robots Index" 
  296299msgstr "XOOPSのロボットインデックス" 
  297300 
  298 #: xpressme_class.php:682 
   301#: xpressme_class.php:670 
  299302msgid "WordPress Robots Index" 
  300303msgstr "WordPressのロボットインデックス" 
  301304 
  302 #: xpressme_class.php:715 
   305#: xpressme_class.php:707 
  303306msgid "XPressME Configuration Page" 
  304307msgstr "XPressMEの設定ページ" 
  305308 
  306 #: xpressme_class.php:720 
   309#: xpressme_class.php:708 
   310msgid "to XPressME Admin Page" 
   311msgstr "XPressMEのOOPS管理ページへ" 
   312 
   313#: xpressme_class.php:713 
  307314msgid "Media Upload Base Path" 
  308315msgstr "メディアアップロードのベースパス設定" 
  309316 
  310 #: xpressme_class.php:721 
   317#: xpressme_class.php:714 
  311318msgid "Use XOOPS UPLOAD PATH" 
  312319msgstr "XOOPSのアップロードパスを使用する。" 
  313320 
  314 #: xpressme_class.php:722 
   321#: xpressme_class.php:715 
  315322msgid "USE WordPress BASE_PATH" 
  316323msgstr "WordPressのベースパスを使用する。" 
  317324 
  318 #: xpressme_class.php:725 
   325#: xpressme_class.php:718 
  319326msgid "Thema Sidebar Display" 
  320327msgstr "テーマ表示時にサイドバー表示する。" 
  321328 
  322 #: xpressme_class.php:730 
   329#: xpressme_class.php:723 
  323330msgid "The change tracking of the post is preserved" 
  324331msgstr "投稿の変更履歴を有効にする。" 
  325332 
  326 #: xpressme_class.php:736 
   333#: xpressme_class.php:729 
  327334msgid "Select Multi user mode" 
  328335msgstr "マルチユーザーモードを選択" 
  329336 
  330 #: xpressme_class.php:747 
   337#: xpressme_class.php:740 
  331338msgid "Is the posts author views counted?" 
  332339msgstr "投稿者の閲覧をカウントしますか?" 
  333340 
  334 #: xpressme_class.php:753 
   341#: xpressme_class.php:746 
  335342msgid "Is SQL debugging window displayed?" 
  336343msgstr "SQLデバッグウィンドを表示しますか?" 
  337344 
  338 #: xpressme_class.php:765 
   345#: xpressme_class.php:758 
  339346msgid "Update Config" 
  340347msgstr "更新" 
  341348 
  342 #: xpressme_class.php:766 
   349#: xpressme_class.php:759 
  343350msgid "Preset Config" 
  344351msgstr "プリセット" 
  345352 
  346 #: include/custom_functions.php:20 
   353#: xpressme_class.php:784 
   354#, php-format 
   355msgid "Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?" 
   356msgstr "%s ディレクトリーが作成できません。サーバーの親ディレクトリー書き込み権限があるか確認くださいr?" 
   357 
   358#: include/custom_functions.php:75 
  347359#, php-format 
  348360msgid "Permanent Link to %s" 
  349361msgstr "%sのパーマリンク" 
  350362 
  351 #: include/custom_functions.php:343 
   363#: include/custom_functions.php:416 
   364#: include/custom_functions.php:441 
  352365#, php-format 
  353366msgid "views :%d" 
  354367msgstr "閲覧数 :%d" 
  355368 
  356 #: include/custom_functions.php:461 
   369#: include/custom_functions.php:595 
  357370msgid "Main" 
  358371msgstr "メイン" 
  359372 
  360 #: include/custom_functions.php:464 
   373#: include/custom_functions.php:598 
  361374#, php-format 
  362375msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Category" 
  363376msgstr "カテゴリー &#8216;%s&#8217; のアーカイブ" 
  364377 
  365 #: include/custom_functions.php:466 
   378#: include/custom_functions.php:601 
  366379#, php-format 
  367380msgid "Posts Tagged &#8216;%s&#8217;" 
  368381msgstr "&#8216;%s&#8217; タグのついている投稿" 
  369382 
  370 #: include/custom_functions.php:468 
   383#: include/custom_functions.php:604 
  371384#, php-format 
  372385msgid "Archive for %s|Daily archive page" 
  373386msgstr "%sの日別アーカイブ" 
  374387 
  375 #: include/custom_functions.php:468 
   388#: include/custom_functions.php:604 
  376389msgid "F jS, Y" 
  377390msgstr "Y年n月j日" 
  378391 
  379 #: include/custom_functions.php:470 
   392#: include/custom_functions.php:606 
  380393#, php-format 
  381394msgid "Archive for %s|Monthly archive page" 
  382395msgstr "%sの月別アーカイブ" 
  383396 
  384 #: include/custom_functions.php:470 
   397#: include/custom_functions.php:606 
  385398msgid "F, Y" 
  386399msgstr "Y年n月" 
  387400 
  388 #: include/custom_functions.php:472 
   401#: include/custom_functions.php:608 
  389402#, php-format 
  390403msgid "Archive for %s|Yearly archive page" 
  391404msgstr "%sの年別アーカイブ " 
  392405 
  393 #: include/custom_functions.php:472 
   406#: include/custom_functions.php:608 
  394407msgid "Y" 
  395408msgstr "Y年" 
  396409 
  397 #: include/custom_functions.php:475 
   410#: include/custom_functions.php:611 
  398411#, php-format 
  399412msgid "Archive for the &#8216;%s&#8217; Author" 
  400413msgstr "投稿者 &#8216;%s&#8217; のアーカイブ" 
  401414 
  402 #: include/custom_functions.php:478 
   415#: include/custom_functions.php:614 
  403416#, php-format 
  404417msgid "Search Results of word &#8216;%s&#8217;" 
  405418msgstr "&#8216;%s&#8217; の検索結果" 
  406419 
  407 #: include/custom_functions.php:484 
  408 #: include/custom_functions.php:486 
   420#: include/custom_functions.php:620 
   421#: include/custom_functions.php:622 
  409422#, php-format 
  410423msgid "Article of %s" 
  411424msgstr "%sの記事" 
  412425 
  413 #: include/custom_functions.php:501 
   426#: include/custom_functions.php:644 
  414427#, php-format 
  415428msgid "From %1$s on site %2$s" 
  416429msgstr "サイト %2$s の %1$s より" 
  417430 
  418 #: include/custom_functions.php:524 
  419 #, fuzzy 
   431#: include/custom_functions.php:665 
   432msgid "No Trackback/Pingback" 
   433msgstr "トラックバック・ピンバックはありません" 
   434 
   435#: include/custom_functions.php:666 
   436msgid "One Trackback/Pingback" 
   437msgstr "トラックバック・ピンバック 1 件" 
   438 
   439#: include/custom_functions.php:667 
  420440msgid "% TrackBack/Pingback" 
  421441msgstr "トラックバック・ピンバック % 件" 
  422442 
  423 #: include/custom_functions.php:526 
  424 msgid "No Trackback/Pingback" 
  425 msgstr "トラックバック・ピンバックはありません" 
  426  
  427 #: include/custom_functions.php:528 
  428 msgid "One Trackback/Pingback" 
  429 msgstr "トラックバック・ピンバック 1 件" 
  430  
  431 #: include/custom_functions.php:638 
   443#: include/custom_functions.php:818 
  432444msgid "Calendar" 
  433445msgstr "カレンダー" 
  434446 
  435 #: include/custom_functions.php:671 
  436 #: include/custom_functions.php:681 
   447#: include/custom_functions.php:819 
   448#, php-format 
   449msgid "%1$s %2$s|Used as a calendar caption" 
   450msgstr "" 
   451 
   452#: include/custom_functions.php:851 
   453#: include/custom_functions.php:861 
  437454#, php-format 
  438455msgid "View posts for %1$s %2$s" 
  439456msgstr "" 
   457 
   458#: include/functions_for_wp20.php:20 
   459msgid "<strong>ERROR</strong>: The password field is empty." 
   460msgstr "<strong>エラー</strong>: パスワードが入力されていません." 
   461 
   462#: include/functions_for_wp20.php:28 
   463msgid "<strong>ERROR</strong>: Invalid username." 
   464msgstr "<strong>エラー</strong>: ユーザ名が異なっています." 
   465 
   466#: include/functions_for_wp20.php:36 
   467msgid "<strong>ERROR</strong>: Incorrect password." 
   468msgstr "<strong>エラー</strong>: パスワードが異なっています." 
  440469 
  441470#: include/xpress_common_functions.php:202 
 • trunk/xpressme_integration_kit/wp-content/plugins/xpressme/xpressme.php

  r281 r302  
  2323        require_once dirname( __FILE__ ).'/include/functions_for_wp20.php' ; 
  2424 
  25 add_action('admin_menu', array(&$xpress_config, 'add_option_page')); 
  26 add_action('admin_head', array(&$xpress_config, 'add_admin_head')); 
   25function my_plugin_menu() 
   26{ 
   27        global $xpress_config; 
   28        add_options_page('XPressME', __('XPressME Settings', 'xpressme'), 8, 'xpress_config', array(&$xpress_config, 'option_page')); 
   29// * Top Level Menu 
   30//      add_menu_page(__('XPressME Settings', 'xpressme'), __('XPressME Settings', 'xpressme'), 8, 'xpress_config', array(&$xpress_config, 'option_page')); 
   31//      add_submenu_page('xpress_config', __('XPressME Settings', 'xpressme'), __('XPressME Settings', 'xpressme'), 8, 'option_page', array(&$xpress_config, 'option_page')); 
   32//      add_submenu_page('xpress_config', 'Test Sublevel2', __('to XOOPS Admin', 'xpressme'), 8, 'to_xoops_admin', array(&$xpress_config, 'to_xoops_admin')); 
   33} 
   34add_action('admin_menu', 'my_plugin_menu'); 
   35 
  2736add_filter("upload_dir",array(&$xpress_config, 'xpress_upload_filter'), 1);             // Change wp-include/wp_upload_dir() 
  2837if (!$xpress_config->is_save_post_revision){ 
   
  97106add_action('wp_footer', array(&$xpress_config, 'displayDebugLog')); 
  98107 
   108 
  99109?> 
 • trunk/xpressme_integration_kit/wp-content/plugins/xpressme/xpressme_class.php

  r252 r302  
  4040                $this->SettingValueRead(); 
  4141        } 
  42  
  43  
  44         function add_option_page() 
  45         { 
  46                 add_options_page('XPressME', __('XPressME Settings', 'xpressme'), 8, 'xpressme_config', array(&$this, 'option_page')); 
  47         } 
  48          
  49         function add_admin_head() 
  50         {  
  51                 // add header text 
  52         } 
  53  
  54          
  55                 //Set Default Value      
   42         
   43        //Set Default Value      
  5644        function setDefault() 
  5745        { 
   
  694682        function option_page() 
  695683        { 
   684                global $xoops_config; 
   685                 
   686                $xoops_admin_url = $xoops_config->module_url . '/admin/index.php'; 
   687 
  696688                $do_message =''; 
  697689                if (!empty($_POST['submit_update'])) { 
   
  713705                echo    '<div class="wrap">'."\n"; 
  714706                echo            '<div id="icon-options-general" class="icon32"><br /></div>'."\n"; 
  715                 echo            '<h2>' . __('XPressME Configuration Page', 'xpressme') . "</h2>\n"; 
   707                echo            '<h2>' . __('XPressME Configuration Page', 'xpressme') . "</h2><br>\n"; 
   708                echo            '<div align="right"><a href="' . $xoops_admin_url . '"><h3>'. __('to XPressME Admin Page', 'xpressme') . '</h3></a></div>'; 
  716709                echo            '<form method="post" action="' . $_SERVER["REQUEST_URI"] . '">'."\n" ; 
  717710                echo                    '<table class="form-table">'."\n"; 
 • trunk/xpressme_integration_kit/wp-content/themes/xpress_default/ja.po

  r269 r302  
  1717"Project-Id-Version: XPress_Default_themes\n" 
  1818"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  19 "POT-Creation-Date: 2009-06-09 13:10+0900\n" 
  20 "PO-Revision-Date: 2009-06-09 13:12+0900\n" 
   19"POT-Creation-Date: 2009-06-22 09:04+0900\n" 
   20"PO-Revision-Date: 2009-06-22 10:11+0900\n" 
  2121"Last-Translator: toemon <toychee@toemon.com>\n" 
  2222"Language-Team: toemon <info@toemon.com>\n" 
   
  2828"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" 
  2929"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c\n" 
  30 "X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\wp-content\\themes\\xpress_default\n" 
   30"X-Poedit-Basepath: C:\\XPressME_Ver2_SVN\\trunk\\xpressme_integration_kit\\wp-content\\themes\\xpress_default\n" 
  3131"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" 
  3232"X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
   
  249249msgstr "%d 個のクエリと %s 秒を要しました。" 
  250250 
   251#: footer.php:9 
   252#, php-format 
   253msgid "%.3f sec." 
   254msgstr "%.3f 秒" 
   255 
  251256#: functions.php:149 
  252257msgid "Customize Header" 
   
  360365msgstr "%s Atom フィード" 
  361366 
  362 #: header.php:44 
   367#: header.php:47 
  363368msgid "Main Page" 
  364369msgstr "メインページ" 
  365370 
  366 #: header.php:46 
   371#: header.php:50 
  367372msgid "Blogs Home" 
  368373msgstr "ブログのホーム" 
  369374 
  370 #: header.php:47 
   375#: header.php:51 
  371376msgid "Post New" 
  372377msgstr "新規投稿" 
   
  612617msgstr "記事を選択" 
  613618 
  614 #: blocks/authors_block_theme.php:26 
   619#: blocks/authors_block_theme.php:31 
  615620msgid "All Authors" 
  616621msgstr "全ての投稿者" 
   
  637642msgstr "コメント のRSS" 
  638643 
  639 #: blocks/meta_block_theme.php:39 
   644#: blocks/meta_block_theme.php:40 
   645#: blocks/meta_block_theme.php:45 
  640646msgid "Add New" 
  641647msgstr "新規投稿" 
  642648 
  643 #: blocks/meta_block_theme.php:47 
   649#: blocks/meta_block_theme.php:54 
  644650msgid "Site Admin" 
  645651msgstr "WordPress管理" 
  646652 
  647 #: blocks/meta_block_theme.php:53 
   653#: blocks/meta_block_theme.php:60 
  648654msgid "User Profile" 
  649655msgstr "ユーザープロファイル" 
  650656 
  651 #: blocks/meta_block_theme.php:61 
  652 #: blocks/meta_block_theme.php:66 
   657#: blocks/meta_block_theme.php:68 
   658#: blocks/meta_block_theme.php:73 
  653659msgid "Subscription management" 
  654660msgstr "メール購読の設定" 
  655661 
  656 #: blocks/meta_block_theme.php:74 
   662#: blocks/meta_block_theme.php:81 
  657663msgid "ReadMe" 
  658664msgstr "ReadMe表示" 
  659665 
  660 #: blocks/meta_block_theme.php:79 
   666#: blocks/meta_block_theme.php:86 
  661667msgid "Themes" 
  662668msgstr "テーマ選択" 
   
  669675 
  670676#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  671 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   677#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  672678#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  673679msgid "Comments (0)" 
   
  675681 
  676682#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  677 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   683#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  678684#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  679685msgid "Comments (1)" 
   
  681687 
  682688#: blocks/popular_posts_block_theme.php:151 
  683 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:106 
   689#: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:105 
  684690#: blocks/recent_posts_list_block_theme.php:97 
  685691msgid "Comments (%)" 
  686692msgstr "Comments (%)" 
  687693 
  688 #: blocks/popular_posts_block_theme.php:160 
  689 #, php-format 
  690 msgid "views: %d" 
  691 msgstr "閲覧 :%d回" 
  692  
  693 #: blocks/recent_comments_block_theme.php:76 
   694#: blocks/recent_comments_block_theme.php:81 
  694695#, php-format 
  695696msgid "%1$s on %2$s" 
  696697msgstr "%2$s に %1$s より" 
  697698 
  698 #: blocks/recent_posts_content_block_theme.php:79 
  699 msgid "more" 
  700 msgstr "続きを読む" 
   699#~ msgid "views: %d" 
   700#~ msgstr "閲覧 :%d回" 
   701#~ msgid "more" 
   702#~ msgstr "続きを読む" 
  701703 
  702704#, fuzzy 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.